Görev ve Sorumluluklar
Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara vermek ve alanda tabelaların takılması işleri yürütmek.
Oluşturulacak yeni mahallelerle ile ilgili işlemleri koordine etmek, konuyu Meclise intikal ettirerek gerekli çalışmaları yapmak.
Seçim kanunlarına göre İlçe Seçim Kurullarına ait Seçmen Sandıklarını muhafaza etmek, belirlenen adreslere dağıtmak ve toplatmak. Seçmen kütüklerine esas olmak üzere binalara, sokak, cadde ve bulvarların kılavuz cetvellerini İlçe Seçim Kurullarına vermek.
Arşivleme ve Veri Akış Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları
Şube Müdürlüğünün faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birimler arası koordinasyonu sağlamak.
Şube Müdürlüğü içi ve dışı kurum ve kuruluş ve şahıs yazışmalarını takip etmek ve arşivlendirmek.
 Memur işçi ve sözleşmeli personelle ilgili iş ve işlemleri düzenli olarak yapmak.
İhtiyaçların tespiti, takibi ve ilgili birimlere ulaştırarak teminini sağlamak.
Aylık ve yıllık faaliyetleri derleyerek, kayda geçirmek, ilgili birimleri bilgilendirmek.
 Şube Müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak.
Harita Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları
Numarataj çalışmaları için gerekli olan, ilçelere ve mahallelere göre haritalar hazırlamak.
Ulusal adres veritabanına işlenmiş cadde, sokak ve bulvarları haritalara işleyerek, güncel tutulmasını sağlamak.
Diğer kurumlar ve muhtarlıklar tarafından talep edilen mahalle haritalarının çıktılarını hazırlamak.
Şube Müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak.
Numarataj Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları
Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara vermek bu yerlerle ilgili numarataj çalışması yapmak, tabelalarını yapmak ve alanda uygulamak.
Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimlerine göre tabelaların üretimini yapmak, yaptırmak ve alanda uygulamak.
Alanda uygulanan numarataj çalışmasının, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralarının (ADRES KAYIT SİSTEMİNDE) ulusal adres veritabanına işlenmesini sağlamak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından Belediyeye verilen seçim sandıklarının seçim zamanlarında dağıtımı ve geri toplama işlemini yapmak
Kurumların ve şahısların (ADRES KAYIT SİSTEMİNDE) ulusal adres veritabanında adresle ilgili başvurularını tetkik edip cevaplandırmak.
Yeni yapılan binaların numaralarını tespit edip ulusal adres veritabanına işlenmesini sağlamak.
Ulusal adres veritabanına erişen kurumların, adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlamak