İNŞAAT RUHSATI İŞLEMLERİ

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
1- Taşınmaz sahibi veya kanuni vekili inşaat yapılacak arsaya ait tapu senedi, kadastro müdürlüğünden  alınan çap ve bir dilekçe ile belediyemize müracaat ederek projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere parselin mevcut imar planına göre yapılanma şartlarının belirtildiği imar durum belgesini alır
2- Belediyenin verdiği imar durumu belgesine göre; mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat (kat kaloriferi, kalorifer, ısı yalıtım, asansör vs.) projeleri 3 takım halinde hazırlanır.
3- Tüm bu projeler ile birlikte inşaat ruhsatı alınmak üzere belediyemize müracaat edilir. Projeler belediyece incelenerek eksiklik ve yanlışlık bulunmuyor ise 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik veya yanlışlık  bulunuyor ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklikler yazı ile bildirilir ve projeler iade edilir. Eksiklikler giderildikten sonra yapılacak başvurudan sonra 15 gün içinde ruhsat verilir. Verilen inşaat ruhsatının süresi 5 yıl olup, ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşaata başlanması gerekmektedir. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde inşaatın bitirilmesi zorunludur. Şayet 5 yıl içinde inşaat bitirilmezse ruhsat müddeti dolmadan belediyeye müracaat edilerek ruhsatın yenilenme talebinde bulunulur. Ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nde yapacağınız , işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli evraklar şunlardır:

İmar Durum Talebi İçin:  Yeni başvurular için tapu, çap, dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Önceden dosya var ise mevcut dosyadan işlem yapılır. İşlemler için ilgili harçların ödenmesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.
İnşaat Ruhsatı : Onaylı mimari proje, statik proje, tesisat projeleri, inşaat taahhütnamesi (veya müteahhit taahhüdü), hissedarlı ise: muvafakat belgesi, T.U.S. taahhüdü  ile başvurular yapılır. Bu işlemlerle ilgili harçların ödemesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.

İskan Müracaatı: Yapı kullanma izin belgesi, inşaat ruhsatı, temel ve temel üstü vizeleri yapılmış, ısı yalıtım raporu alınmış, projesine uygun yapılmış yapılara verilen bir belgedir. İskan müracaat formu ve harçları ile işleme başlanılır. Gerekli yazışmalar sonucu iskan verilir

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
1. Ruhsat talep dilekçesi
2. Tapu sureti
3. Mal sahiplerinin vekaletnamesi (Gerekli ise)
4. Aplikasyon Krokisi
5. İmar Durumu (1 yıl süreli)
6. İnşaat mühendisinin statik hesaplarına temel teşkil edecek jeoteknik zemin etüt raporu
7. 3  Takım mimari proje
8. 3 Takım Statik Proje
9. 3 takım Elektrik Projesi
10. 3 Takım Sıhhi Tesisat projesi
11. 5 kat ve üstü binalar için asansör avan projesi
12. Kaloriferli binalar için kalorifer tesisatı projesi
13. Mühendislerin ilgili odalarından alacakları fenni mesullük taahhütnameleri ve proje müellifi sicil durum belgeleri.