ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ile diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan           :Çiftlikköy Belediye Başkanı’nı,

Belediye         :Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür           :Zabıta Müdürü’nü,

Müdürlük      :Zabıta Müdürlüğü’nü,

Personel         :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 4. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kuruluş

MADDE 5. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, 31/05/2009 Tarih ve 27244 sayılı resmi gazetede Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, Çiftlikköy Belediye Meclisinin 09/07/2009 tarih ve 13/2 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Personel

MADDE 6. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

-5393 Belediye Kanununa göre görev ve yetkileri belirlenmiştir.

 -Bu kanun maddeleri gereğince günün 24 saati zabıta hizmetleri yapılır.

 -Belediye hizmet alanı içindeki halkın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarını karşılayabilecek faaliyetleri yapmak.

 -Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup bu amaçla, Belediye meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak.

 -Halk ve esnafı bilgilendirmek, Zabıtayı bu ve onun izlediği tutumu benimsetmek.

 -Hizmetlerin yürütülmesinde halkımızın ve esnafımızın işbirliğini sağlamak.

 -Gayri Sıhhi Müesseselerin şehrin içinde çalışmaktan men etmek.

 -Şehrin estetiğini bozacak hiçbir duruma izin vermemek.

 -14-6-1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

-Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

 -Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

 -2-01-1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.                                                                                                                                    

 -Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek.

 -23-2-1995 tarihli ve 4077 sayılı değişen 07.11.2013 tarih ve 6502   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler,  satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

 -14 11-8-1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

 -5-12-1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap,  kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

 -21-7-1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

 -5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

 -Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

 -1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

 -Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

 -Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

 -13-10-1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

 -Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

-Yapılan işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirip, tüm çalışmalara katılmak.

-Zabıtada görevli personelin etkin ve verimli şekilde çalışmalarını sağlayacak gerekli planlamayı ve iş bölümünü yapmak birinci dereceden amir sıfatıyla onların çalışmalarını izlemek denetlemek, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

-Pazar yerlerinin denetimini sağlamak. Pazar yerlerinin dışında seyyar esnaf bulunmamasını sağlamak.

-Vatandaşların sorunlarını en kısa zamanda çözmek.

-İlçemizdeki tüm dükkanların ruhsatlı olmasını kontrol etmek.

-İlçemizdeki lokanta, kafeterya, pastane, kahvehane vb. gibi yerlerin sıhhi koşullara uyulup uyulmadığının kontrolü sağlamak.

-Belediyenin her türlü organizasyonunda görev alıp, gereğini yapmak.

-Belediyenin dışarıdaki bütün işlerini kontrol etmek eksik gördüklerini gerekli birimlere bildirmek.

-İnsanlara yardımcı olmak ve yönlendirme güvenilirlik kazanmak.

-Emrindeki personele iş tarifleri açıklamak, onların iş tariflerindeki görev ve sorumluluklarını anlamalarını sağlamak.

-Yokluğunda görevlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet vermek ve görevlerini taksim etmek.

-Her yönetici emrindeki elemanlara örnek teşkil etmelidir. Bunu sağlayacak şekilde neticelerini düşünerek geri almak zorunda kalmayacağı anlaşılır kısa ve kesin talimatlar vermek.

-Personelin tavır ve davranışlarını devamlı kontrolü altında bulundurmak, ancak kötü sonuçlar doğuracağı anlaşılan talimatlarını geri almaktan kaçınmamak.

-Talimat vermiş olmak yöneticiyi işin yapılmamasının veya yanlış yapılmasının sorumluluğundan kurtarmaz.

-Harcamaları bütçeye göre devamlı kontrol altında bulundurmak.

-Her yöneticinin talimatı altındaki personelin moralini en yüksek seviyede tutmak ve onu daha fazla çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik etmek esas görevidir.

-İnsanlara yardımcı olmak ve yönlendirme, güvenilirlik kazanmak.

-1608 sayılı yasanın 3764 Sayılı Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile Cezaların infazı hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair 4421 Sayılı Kanunun 2. ve 4. maddesinin değişik ek 1 bendinde Belediye Meclisi ve Encümen Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği görev ve yetki çerçevesinde alacakları konusunda aykırı hareket edenlerle, Belediye Kanun ve Yönetmeliklerine aykırı hareket edenlere veya yapmayanlara belediye Encümeni kararıyla para ve ticari faaliyet men cezası verebilir.

-23.02.1995 tarih ve 4077 ve değişen 07.11.2013 tarih ve 6502 Sayılı Tüketiciyi Koruma Hakkında Kanuna aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleterek, ilgili makama gönderilmesini sağlamak.

-10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde Umumi Açık İşyerleri, Sıhhi ve Gayrı Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını hazırlamak ve teslim etmek.

-Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde ve gerekse semt pazarlarında hal dışarısından belgesiz olarak getirilen her türlü kaçak mallarla ilgili denetimler yaparak ilgililer hakkında yasal işlem yapmak. 

-7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince gerekli tebligatların yapılmasını sağlamak.

 -Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak.

-Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak.

-Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

-Yukarıdaki görevleri dışında kendisine Belediye Başkanı tarafından verilen geçici görevleri yerine getirmek.

-Belediye Meclisince onaylanan yıllık bütçeyi kullanmak.

-Faaliyetleri ile ilgili olarak bütçelenen ve onaylanan harcamaları yapma yetkisine sahiptir.

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince harcamalar yapmak.

-Personelin sevk ve idaresini yapmak.

-Müdürlük personelinin görev ve izin cetvellerinin tanzim etmek.

-Tanzim edilen zabıt evraklarını encümene sunmak

-İdaresi altındaki personele 1 gün ücretli izin verebilir.

 

ZABITA AMİRİ

-Bilgi ve tecrübeleri ile Belediye Zabıtası hizmetinde sorumluluk taşıyan hizmetlerde istihdam edilirler.

-Zabıta Müdüründen aldığı yetkileri Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun olarak kullanırlar.

-Yapılan işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirip,tüm çalışmalara katılmak.

-Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak;

-Kendisine verilen yetkileri gerektiğinde üst makamın müsaadesi ile ast ve makamlara devretmek;

-Belediye iş ve hizmetleri ile ilgili Belediye Başkanı veya yetkililerce verilen emirleri uygulamak.

-Mahiyetindeki memurları yetiştirmek, hal ve hareketlerinin takip ve kontrol etmek;

-Komisyonlarda görev almak,

-Personele saatlik izin verme yetkisi vardır.

 

 ZABITA KOMİSERİ

-Bilgi ve tecrübeleri ile Belediye Zabıtası hizmetinde sorumluluk taşıyan hizmetlerde istihdam edilirler.

-Zabıta Müdüründen aldığı yetkileri Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun  olarak kullanırlar.

-Yapılan işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirip,tüm çalışmalara katılmak.

-Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak;

-Kendisine verilen yetkileri gerektiğinde üst makamın müsaadesi ile ast ve makamlar devretmek;

-Belediye iş ve hizmetleri ile ilgili Belediye Başkanı veya yetkililerce verilen emirleri uygulamak.

-Mahiyetindeki memurları yetiştirmek, hal ve hareketlerinin takip ve kontrol etmek;

-Komisyonlarda görev almak,

-Personele saatlik izin verme yetkisi vardır.

 

ZABITA MEMURU

-Kamu düzenini sağlamak, ilimiz sınırları içerisinde yaşayan insanların temel hak ve hürriyetlerini korumak, huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır.

-Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek tedbirleri almakla ve işlenen Belediye suçlarını kovalamakla görevlidir.

-Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek önlemler almak işlendiği durumlarda ceza uygulamak.

-Yapılan işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirip,tüm çalışmalara katılmak.

-Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak.

-Belediye mallarını, tarihi, turistik yerleri korumak.

-Belediyece yerine getirileceği belirtilipte mahiyeti itibariyle Belediyenin mevcut diğer kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi gereken görevleri yapmak.

-Belediyenin yetkili olduğu konularda denetleme yapmak.

-Ulusal Bayram gibi özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetlerde bulunmak.

-Belediye karar organları tarafından alınan ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.

-Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu, Gıda ve sağlık mevzuatı, Belediye Gelirleri Kanunu, İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği, Hafta Tatili Kanunu, İmar Mevzuatı, Tüketiciyi Koruma Kanunu, Ölçüler Kanunu, Hal Kanunu, Gecekondu Kanunu ve diğer Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerin Belediye Zabıta hizmetlerine ilişkin olarak verdiği görevleri yerine getirmek

-Protokol hizmetlerinde bulunmak.

-Gece Nöbetçisi olduğu günlerde Kamu düzenini sağlamak, ilimiz sınırları içerisinde yaşayan insanların temel hak ve hürriyetlerini korumak, huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır.

 

ZABITA KALEMİ

-Zabıta Müdürü emirleri doğrultusunda görevlerine ilişkin Kanun Tüzük ve Yönetmelikleri bilmekle; hizmetlerini bunların çerçevesinde yapmakla sorumludur.

-Kayıt evrak ve Hizmet masaları tarafından Zabıta Müdürlüğüne gelen evrakların akışını sağlamak.

-Evrakların dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.

-Yapılan işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirip, tüm çalışmalara katılmak.

 -Yazışmaların giriş-çıkış işlemlerini düzenlemek, cevap verilmesi gerekenleri takip etmek ve süresi içerisinde cevaplandırmak.

-Personele ait günlük raporların bilgisayar ortamına aktararak, aylık ve günlük nöbet çizelgelerini yapmak.

-Personele ait dosya tutmak.

-Ekiplerce bildirilen şikâyetleri ilgili yerlere iletmek.

-Hazırlanan yazışmaların Zabıta Müdürünce son kontrolünün yapılmasını sağlamak.

-Tutulan tutanakların encümene sevkini sağlamak, çıkan kararların tebligatının yapılması ile ilgili evrak hazırlamak.

-Kesinleşen idari yaptırım cezalarını ilgili birime göndermek.

-Ruhsat servisince düzenlenen ruhsatın teftiş defterini kayda alarak  onaylamak.

-İdari işlemler ve özlük haklarıyla ilgili yazışmalar yapmak.

-Personelin izin kağıtlarını hazırlamak.

-Bilgi edinme Kanununa istinaden vatandaştan gelen istek ve önerilere göre gerekli bilgi akışını sağlamak.    

-Gelen şikayetlerin ilgili personele bildirilmek ve  takibini sağlamak,      

-Faaliyetler neticesinde elde edilen bilgi, belge, rapor ve tutanaklar hakkında, ilgili mercilerce yazışmalar yapmak,         

 

 RUHSAT MEMURU

-Ruhsat dosyaların kontrolünü yaparak  varsa eksikliklerin ve yanlışlıkların giderilmesini sağlamak.

-Yapılan işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirip, tüm çalışmalara katılmak.

-Müdürlüğümüze gelen evrak ve dilekçelerin kaydını yapmak.

-Hazırlanan dosyanın ruhsat harcını tahakkuk ederek, tahsilini sağlamak. Ruhsat defterine kaydını yaparak, İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı düzenlemek.

-Düzenlenen ruhsatı zimmet defterine kayıt yaparak, işyeri teftiş defteri hazırlamak.

-Ruhsatın ikinci nüshasını dosyasına takmak.

-Birimler arası yazışmaları hazırlayarak defter kayıtlarının tutulması.

-Müdürlükler arası yazışmaların takibini yaparak dosyasını klasörün kaldırmak ve gelen giden evrakların kaydını yapmak.

-Bilgi edinme Kanununa istinaden vatandaştan gelen istek ve önerilere göre gerekli bilgi akışını sağlamak.

-Umuma açık işyerlerine tutulan tutanakların kaydının yapılması,   Encümen’e sunulması, Encümence verilen cezanın ya da uyarının vatandaşa ve gelir servisine bildirilmesi.

-Birime gelen vatandaşların taleplerine cevap vermek.

 

YARDIMCI PERSONEL

-Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

-Yapılan işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirip,tüm çalışmalara katılmak.

-Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yaparak, Zabıta memurlarına yardımcı olmak,

-Belediyenin yetkili olduğu konularda Zabıta memurlarına yardımcı olmak,

-Ulusal Bayram gibi özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetlerde bulunmak.

-Protokol hizmetlerinde bulunmak

-Nokta nöbet yerlerinin temizliğini ve düzenini sağlamak, telefon ve telsize bakmak,

-Gece Nöbetçisi olduğu günlerde telefonla gelen şikayetleri telsizle ekiplere bildirmek,

 

ŞOFÖR

-Zabıta Müdürlüğü elemanlarınca yapılacak çalışmalarda araç-motoru kullanmak

-Yapılan işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirip,tüm çalışmalara katılmak.

-Aracın-motorun bakımını yapmak ve yaptırmaktan sorumludur.

-Aracın-motorun daima temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.

 

NUMARATAJ MEMURU

-İlçe genelinde numarataj çalışmasının yapılması ve takibi.

-Yapılan işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirip,tüm çalışmalara katılmak.

-Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek,

-İmar Planı ve Mücavir saha içinde; Ulusal Adres Veri Tabanının Güncellenmesi ve takibini sağlamak,

-Mahalle haritaları, adres, kroki, rehber vb. Kent ile ilgili adres broşürleri hazırlamak ve üretimini sağlamak,

-İçişleri Bakanlığı iznine dayalı olarak adres ve bu yöntem ile nüfus verilerinin güncel tutulabilmesini sağlamak amacıyla Nüfus dairesi ile işbirliği yapmak

-Mücavir Saha içinde herhangi bir bina taşınmazının oluşumu ve bu oluşum akabinde taşınmaza ait bağımsız bölümlerin Adres Kayıt Yönetmeliğine uygun bir şekilde kayıt ortamına geçirilmesinin ve güncelliğinin takibini sağlamak.

-İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü ve fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

 -Mevcut imar planlarına göre açılması gereken sokaklara sokak numarası ve kapı numaraları verilmesi.

 -Yeni açılmış veya isimsiz sokakların tespitini yapmak , bu sokaklara isim verilmesi için Belediye Meclisine öneride bulunmak.

-İlçe Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucunda onlara güncel bilgi akışı sağlanması ve bu bilgilerin ulusal veri tabanına girilerek vatandaşın gerçek adres bilgilerinin oluşmasının sağlanması.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 9. Bu Yönetmelik hükümleri; Çiftlikköy Belediye Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Çiftlikköy Belediye Başkanı yürütür.

 

VERİLEN KARAR: Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/01/2015 tarih ve 32 sayılı yazısına istinaden Belediyemizde bulunan tüm müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yönetmeliklerin yukarıdaki şekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

ZABITA MÜDÜRÜ : 

Yalçın ÖZTÜRK :