ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ 
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Çiftlikköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ile diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan           :Çiftlikköy Belediye Başkanı’nı,

Belediye         :Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür           :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nü,

Müdürlük      :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü,

Personel         :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 4. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kuruluş

MADDE 5. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 31/05/2009 Tarih ve 27244 sayılı resmi gazetede Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikgereğince, Çiftlikköy Belediye Meclisinin 09/07/2009 tarih ve 13/2 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Personel

MADDE 6. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

-Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, personelin birimler arasında sayı, nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak, kadro, şema ve cetvelleri onaylattırmak ve kadroları sağlamak, buna göre atamalar yapılmasını sağlamak,

-Başkanlığa özgü meslek ve ihtisas dalları için, personelin değerlendirilmesinde yararlanılacak özel testler hazırlamak ve geliştirmek,

-İşe alınacak personelin niteliklerini ve sınav yöntemlerini tespit etmek, uygulamaları izlemek,

-Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programlarını yapmak, müdürlük bütçesini hazırlamak,

      -Memur, işçi ve sözleşmeli personel işlemlerini 657 sayılı DMK, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 5510 sayılı SGK. kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 2822 sayılı T.İ.S Grev ve Lokavt Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, 5620 sayılı Geçici İşçiler ile ilgili Kanun ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde özlük işlerini yürütmek,

      -Personelin işinde ve çevresinde daha verimli, pozitif olması için hizmet içi eğitim programlarının belirlenmesi ve bu eğitimlerin bir program dahilinde verilmesi,

      -İşinde başarılı personelin ödüllendirilmesi için performans değerlendirme komisyonunun kurulmasını Başkanlık onayına sunmak ve dosyasını tutmak, iş performansı düşük personele eğitim verilerek iyileştirilmesi,

      -Başkanlığın personel politikasının belirlenmesine yararlı çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak ve Başkanlık Makamına sunmak,

      -Dış teknik yardım burslarından yararlanarak dış ülkelere gönderilecek personelin planlamasını yapmak ve Başkanlık Makamının onayına sunmak ,

      -Yurt dışına gönderilecek personelle ilgili işlemleri yürütmek,

      -Gereğinde işveren vekili olarak toplu iş sözleşmeleri yapmak, toplu iş sözleşmesi toplantılarına katılmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

      -Personel ile ilgili yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmelik taslaklarını yasalara göre hazırlamak

      -Her türlü personel davaları için gerekli bilgileri toplamak,

      -Memur ve işçi disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun raportörlük görevini yapmak

      -Verilecek ceza ve ödülleri yasalara uygun olarak uygulamak,

      -Personelin geçici görevlerine ilişkin olurlar almak ve ilgililere duyurmak,

      -Personel Devamı Kontrol Sistemi’nin günün koşullarına uygun tesis edilmesi çalışmalarına katılmak, sistem verilerini değerlendirerek personel devam takibi yapmak,

 

Memur Personel:

a)Mevcut birimlerde görevlendirilmek üzere memur personel için yapılacak işlemlerin 657 sayılı DMK gereği sınav ile memur alınması, adaylık sürelerinin programlanması, asaletlerinin tasdik edilmesi, her personel için özlük dosyalarının tutulması, görev dağılımlarının yapılması, emekli sandığı ile ilişkilendirilerek emekli sicil numarasının alınması,

b)Memur personelin kademe ilerlemesi ve derece terfilerinin yapılması, kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması,

c)Memur personelin bir üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılması,

d)Memur personelin günlük devam-devamsızlığını takip etmek, senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak, mazeret izinleri, ücretsiz izin, sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için gerekli onayı almak, yurt dışına çıkacak personelin izinleri için Valilikle gerekli yazışmaları yapmak,

e)Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini yapmak ve dosyalarını emekli sandığı genel müdürlüğüne göndermek,

f)Memur personelin pasaport işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak.

g)657 sayılı DMK´ un 86. maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemlerini yapmak,

 

İşçi Personel :

a)4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personelin belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere işe alınması için gerekli işlemleri yürütmek, daimi kadroya alınması için gerekli vizeleri alarak İş-Kur´a talepte bulunmak,

b)Yeni işe başlatılan ve işten ayrılan işçileri yasal süresi içinde Çalışma Bakanlığına bildirmek ve

işçilerin özlük dosyalarını oluşturmak,

c)İş Kanunu ve TİS gereği bütün işçilerin senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesini sağlamak,

d)Tüm işçi personelin sosyal haklarını düzenleyen taraf sendika ile işveren adına  toplu iş sözleşme görüşmelerini yapmak, 2821 ve 2822 sayılı Kanunların öngördüğü evrakları tamamlayarak sonucunu Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,

e)İşçi Disiplin Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu ve her iş yeri için iş sağlığı ve iş güvenliği kurulunu oluşturmak için Başkanlık onayı almak,

f)Emekliliği dolan işçi personelin Sigorta Kanunu gereği talepleri üzerine emeklilik işlemlerini yürütmek, dosyalarını kapatmak,

g)4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş akdi feshedilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve her işçi için işten ayrılma bildirgesinin doldurularak İş-Kur Şube Müdürlüğüne bildirmek, yürütmek,

 

Sözleşmeli Personel:

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin bütün iş ve işlemlerini yürütmek,

 

Vekaleten Görevlendirmeler:

657 sayılı DMK ‘nun 86.maddesi gereğince belirlenen görevlere kurum içi ve kurum dışı görev yapacak personellerin aynı kanunda belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

 

Geçici Süre İle Görevlendirmeler:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen memurların Belediye Başkanı’nın talebi ve kişinin kurumunun muvafakati ile Belediyelerde Birim Müdürü ve Başkan Yardımcısı kadrolarında kurum içi ve kurum dışı görevlendirilen memur personelin iş ve işlemlerini yürütmek,

 

Personele Verilecek Eğitimlerin Düzenlenmesi :

      a)Her yılın başında bütün müdürlüklere yazı yazılarak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,

      b)Performans değerlendirmeleri sonucunda puanı düşük olanların seviyelerini iyileştirmek, yüksek çıkanlara ise daha yüksek verim alınması amacıyla gereken eğitimlerin verilmesi,

      c)Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda görülen eksikliklerin hangi eğitimler ile iyileştirileceğini tespit etmek ve eğitim programları uygulamak,

      d)Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklerin doğru anlaşılıp, uygulanması için eğitimler düzenlemek,

      e)Yapılan denetimler sonucunda eksikliği görülen konular ile ilgili eğitimler düzenlemek,

      f)Kanunlar çerçevesinde personeli yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

      g)Bilgi-İşlem Müdürlüğü tarafından temin edilen program ve yazılımlarla ilgili eğitimler düzenlemek,

      h)Kurumun personel eğitim programını a,b,c,d,e bendinde belirtilen gerekçeler doğrultusunda hazırlanması ve program dahilinde personele kurum içinde ve dışında eğitim verilmesi, bu eğitimler sonucunda verilen sertifika ve belgeleri ilgililere tebliğ etmek ve dosyalarına kaldırmak,

 

İNSANGÜCÜ PLANLAMA VE YETİŞTİRME

İnsan kaynakları politikasının hedefi, Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak personelin seçilmesi, eğitilmesi, uluslararası normlara uygun olarak yetiştirilmesi ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesi hususlarını objektif kriterlerle belirlemektir. Belediyenin insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

·                     Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,

·                     Personelin, hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,

·                     Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit imkanlar sağlamak,

·                     Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşulları sağlayarak, başarıyı ve üretkenliği teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak.

·                     Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak, Belediyeye olan bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü ve Bilinci´nin" oluşmasını sağlamak,

·                     Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanları sağlamak,

·                     Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek.

 

Belediye insan kaynakları planlaması:

Kurumun görevleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla yıllık olarak yapılır. Bu planlar, Belediye görevlerindeki değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler ile hizmetin sürekli, etkin, verimli, kaliteli ve en uygun sayıda personel eliyle yürütülmesinin sağlanması hususları göz önüne alınarak hazırlanır. Belediye insan kaynakları planlamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

·                     İş analizleri,

·                     Personelin Belediyedeki görevlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları yetkileri belirleyen iş analizine dayalı görev tanımları,

·                     Belediyenin birimler itibariyle norm kadroları,

·                     Birimler ve unvanlar itibariyle personel ihtiyacı,

·                     Personele verilecek kurum içi, kurum dışı ve yurt dışı eğitim programları.

           

            İş İlişkileri :

·                     Personel ihtiyaçlarını devamlı olarak tespit etmek ve sağlamak için ilgili birimlerle;

·                     Personel rejimi ve yasaları konusundaki gelişmeleri ve yeni uygulamaları izlemek için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile;

·                     Çeşitli ücret statülerinin uygulama biçimlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere Bakanlıklar, Belediyeler ve diğer kuruluşların personel birimleri ile;

·                     Emeklilik, Sigorta, İş ve İşçi Yasaları konularındaki değişiklikleri izlemek için Emekli Sandığı, S.S.K., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili işçi kuruluşları ile;

·                     Teknik yardım projelerinin staj ve uzmanlıklarla ilgili bölümlerinin hazırlanmasında ilgili üniteler ile;

·                     İnsan gücü planlaması çalışmalarının yürütülmesinde ilgili üniteler ile;

·                     Dış burslarla ilgili olarak Dış İşleri Bakanlığı ile ilişkiler kurar.

İş ilişkilerinin düzenlemesinden Müdür sorumludur. Birimdeki, birim yetkilileri Müdürden alacağı talimatlara göre hareket ederler.

 

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

Nitelikleri :

Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre:

657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

Son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,

Direktif alacağı yöneticiler:

Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısı

Direktif vereceği:

Birim Şefi ve birim personeli

 

Sorumluluk :

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yapılan işlerden dolayı; Belediye Başkanına, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.

 

Görevleri:

·         Yöneticilerin genel ve ortak görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmek,

·         Modern usul ve metotlardan yararlanarak ünitelerle işbirliği yaparak hazırlanan yıllık kadro cetvelleri ile yıl içinde yapılacak kadro değişikliklerini nedenleri ile birlikte Başkanlık Makamına sunmak,

·         Personel alım ilkelerini saptamak,

·         Personel alımı ile göreve alınan personelin yerinde çalışma ilkesine uygun ve en verimli olabileceği birimlere dağıtımını sağlamak.

·          Personelin izin işlerini mevzuata göre yürütmek,

·         İşyerindeki davranışlara ilişkin usul ve ilkeler ile disiplini sağlayıcı önlemlerin esaslarını tespit etmek ve yöneticilere duyurmak,

·         Mecburi hizmetli personeli görevlendirmek, görev yapmayanlar hakkında kanuni işlem için gereğini yapmak.

·         İntibak işlemlerinden doğan aksama ve itirazların düzeltilmesini sağlamak,

·         Gereğinde işveren vekili olarak toplu iş sözleşmelerine katılmak, toplu iş sözleşmelerini kanun ve yönetmeliklere göre uygulamak,

·         Personelle ilgili yönetmelik, yönerge ve talimat hazırlık çalışmalarına katılmak,

·         Her yılsonu birim bütçe taslağını hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,

·         Belediye personelinin göreve devam / devamsızlığını izlemek,

·         Müdürlük personelinin özlük haklarına ilişkin işlemleri mevzuata göre yürütmek,

·         Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak,

 

Yetkileri:

·         İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek, disiplini sağlayıcı önlemleri almak,

·         Müdürlükler arası ve birimler arası yazışma yapmak,

·         İmza ve parafe etmek,

·         İzin vermek,

·         Performans Değerlendirmesi yapmak,

·         Yönetimi altındaki personeli denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,

·         Her yılsonu birime ait bütçe taslağı ve iş programı hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak,

·         İş programının gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

·         Personel arasında ki uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek,

·         Uyarma ve kınama cezası vermek,

·         Başkanlık Makamınca verilecek diğer tüm yetkileri kullanmak,

 

BÜRO ŞEFİ

Nitelikleri :

Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre:

1-En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde göre sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

 

Görevleri   :

a)Verilen görevleri yerine getirmede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur,

b)Personelle ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,

c)Memur personelin terfileri ve intibakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ç)Norm kadro çerçevesinde ihdas edilen kadroları kütük defterine işlemek ve takip etmek,

d)Kadro iptal ve ihdaslarla ilgili Belediye Meclisine teklif yazılarını hazırlamak,

e)Personelin hizmet birleştirilmesi işlemlerini yapmak,

f)Hizmet belgelerini hazırlamak ve kontrollerini yapmak,

g)Personelle ilgili arşivleri oluşturmak ve düzenli takip etmek,

h)Personelle ilgili tüm bilgileri bilgisayar ortamında kullanmak ve arşivlemek,

ı)Görevi gereği; kişiye özel bilgileri yasalarla yetki verilen görevliler dışında kimseye vermemek,

i)Personelin emeklilik, hizmet ihyası, borçlanma, toptan ödeme ve kesenek iadesi,emekli ikramiyesi tahakkuk işlemleri, emekliye ayrılanların dul ve yetim maaşı ile ilgili işlemleri yapmak,

j)Çalışanlarla ilgili İl, İlçe İdare Kurullarının ve Danıştay, Sayıştay kararlarını ilgililere veya daire  amirlerine tebliğ etmek ve alındılarını geri göndermek,

k)Personelin kimlik ve ikamet adreslerini, telefon bilgilerini dosyalamak,

l)İlk defa devlet memurluğuna atanacak kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli evrakları hazırlamak,

m)Kurum içi ve Kurum dışı görevlendirmelerle ilgili işlemleri yapmak,

n)Personelin silah altına alınmaları ve terhisleri sonunda göreve başlamaları ile ilgili işleri yapmak,

o)Göreve son verme, çekilme, görevden uzaklaştırma ve vekalet görevi ile ilgili işleri yapmak,

ö)İşçilerin işe alınması, nakil ve kayıt kapama işlerine ait bütün işlemleri ilgili kuruluşlarla koordinasyon kurarak yürütmek,

p)Personelin izin işleri, SGK ile ilgili tüm muameleleri ve arşivleme işlemlerini yürütmek,

r)TİS’ e esas olacak ön çalışmaları yürütmek,

s)Personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek,

ş)İşçi personelle ilgili kurulması gereken kurul ve komisyonun kurulması için gerekli yazışmaları yapmak ve sonuçlarını dosyalayarak muhafaza etmek,

t)Müdürlüğe gelen – giden evrak kayıtlarını bilgisayar ortamında kayıt altına almak ve dosyalamak,

u)Müdürlük içinde kullanılan büro malzemelerinin teminini sağlamak,

 

İDARİ İŞLER SORUMLUSU

 

Hizmet binası içinde görevli olan hizmetli, bekçi ve bunun gibi tüm personel de bu birime bağlı olarak çalışır.

 

Görevleri:

a) Hizmet binamıza ait kapalı alanlarda temizlik hizmetlerini yürütmek.

b) Hizmet binasının daha iyi temizlenmesi için önlemler almak.

c) Hizmet binasında bulunan çay ocağı gibi servislerin temiz ve düzenli çalışmasını organize etmek.

d) Belediyemize ait hizmet binasının 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenlik hizmetini sağlamak ve hakkedişlerini yaparak ödenmesi için mali hizmetler müdürlüğüne göndermek.

e) Belediye Hizmet Binasının genel temizlik hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.

f) Hizmet binası ve başkanlıkta kullanılan temizlik malzemelerinin temini ve denetimini sağlamak.

g)Temizlik işlerinde kullanılacak olan ekipmanların temin edilmesi ile ilgili yetkililerin bilgilendirilmesini sağlamak.

h) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapmak.

ı) Genel anlamda bina içerisindeki hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olup ancak teknik bilgi gerektiren asansör klima kalorifer tesisatı ve benzeri gibi konularda Fen İşleri Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak çalışmak. 

 

PERSONELİN HAK, ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

 

UYGULAMAYI  İSTEME VE GÜVENLİK

Belediye personeli, yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendileri hakkında da aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir. Kanunlarda belirtilen haller dışında personelin görevine son verilmez, ücret ve diğer hakları elinden alınamaz.

 

SOSYAL GÜVENLİK

Belediye personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Yasası ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanunun veya bunların yerine ikame edilecek kanunların ve bu kanunların öngördüğü yönetmelikler ile sağlanan sosyal güvenliğe ilişkin her türlü haktan yararlanır.

 

ÇEKİLME

Memur yazılı müracaat etmek suretiyle görevden çekilme isteğinde bulunabilir. Personel, izinsiz veya kabul edilen mazereti olmaksızın görevini on gün süreyle kesintisiz terk etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilmiş sayılır. Çekilmek isteyen memur, yerine atanan personelin göreve başlamasına veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar göreve başlamadığı veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, en yakın amirine haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü bir mazeretle çekilenler, en yakın amirine haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildir.

 

MÜRACAAT, ŞİKÂYET VE DAVA AÇMA

Personel, Belediye ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya Kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir. Müracaat ve şikayetler sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla ve şikayet edilen amir atlanmak suretiyle yapılır. Şikayet edilen amir en yakın sicil amiri olmadığı hallerde, müracaat ve şikayete ilişkin başvurular ilk önce bu amire yapılır. Şikâyet ve müracaatlar, yetkililerce en çok otuz gün içerisinde incelenir ve sonuçları ilgililere bildirilir.

İZİN

Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, İşçiler ise 4857 sayılı Kanun ve Toplu İş Sözleşmesinde gösterilen süre ve şartlarla mazeret ve yıllık izin hakkına sahiptir.

 

ÖDEV VE SORUMLULUKLAR

Personel, Belediye menfaatini korumak, mevzuatla belirlenen esaslara uymak, verilen görevleri dikkat ve itina ile yapmak ve yürürlükte mevzuat hükümlerinde öngörülen ödev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü ve amirlerine karşı sorumludur.

Amirler, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.

 

Personelin başlıca ödevleri şunlardır:

                  Görevi ile ilgili mevzuatı, Belediye organlarının kararlarını ve mesleki bilgi, usul ve uygulamaları bilmek. Onlara uymak ve gereği gibi uygulamak,

·                 Amirin verdiği talimatları eksiksiz yerine getirmek, amirinden aldığı talimatın mevzuata ve diğer esaslara veya yetkili organların kararlarına aykırı olması durumunda bu aykırılığı emir veren amirine bildirmek, amir talimatında ısrar eder ve yazılı olarak tekrarlarsa talimatı yerine getirerek durumu bir üst makama bildirmek,

·                 Kurumun yetkili organı tarafından belirlenen çalışma saatlerinde görevi başında bulunmak, çalışma saatleri süresince görevi ile ilgili işleri yapmak ve izinsiz olarak görevi başından ayrılmamak,

·                 Görevine gereken dikkat, disiplin ve özeni göstermek, verimli bir şekilde çalışmak, Kurumun yararını korumak, maddi ve manevi bakımlardan Kuruma zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmak,

·                 Çalıştığı birimin düzeni, görevlerin yürütülmesi ve güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla alınan önlemlere titizlikle uymak,

·                 Amirleri, iş arkadaşları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde gereken saygı, nezaket ve kolaylığı göstermek,

·                 Özel hayatında Belediyenin itibarına yakışır bir şekilde hareket etmek, kumar, aşırı alkol bağımlılığı gibi kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak,

·                 Görevi, özlük ve başka hakları ile dilek ve şikâyetlerini yerleşik uygulamalara ve usullere uygun bir biçimde yapmak, bu konuda kurum içinden veya dışından başkalarının tavassutuna ve yardımına başvurmamak,

·                 Görevi nedeniyle ve/veya yetkisinden yararlanıp iş sahipleri veya diğer şahıslarla ilişki kurmamak, görevini yapmak ve/veya yapmamak suretiyle kendisine maddi veya manevi menfaat sağlamamak, mevzuata aykırı hareket etmemek, kendisine teklif edilen menfaat ve hediyeyi kabul etmeyip durumu gecikmeden amirlerine bildirmek,

·                 Amirlerini açık ve doğru şekilde bilgilendirmek, hiç kimseyi yanıltıcı, eksik ya da yanlış yönlendirme amaçlı bilgi vermemek.

 

SIR SAKLAMA

Kurumun ve meslek personelinin denetim ve inceleme görevi gizlilik gerektiren görevlerindendir. Bu sebeple Kurum personeli, görevini yerine getirirken ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi, belge ve her türlü sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz. Bu yükümlülük personelin görevden ayrılmasından sonra da devam eder.

 

İKAMET VE ADRES BİLDİRME

Personel, resmi tatillerde ve izinlerde ilgili birim amirlerine bilgi vermek suretiyle ikamet ettikleri il hudutlarını terk edebilir. Sürekli ve geçici adresler ile adres değişiklikleri en kısa sürede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.

 

BİLGİ VE DEMEÇ VERME

Personel, Belediye çalışmalarıyla ilgili olarak yazılı, sözlü veya görsel basın kuruluşlarına bilgi ve demeç veremez, açıklama yapamaz. Bu görev, ancak Başkan ya da görevlendireceği personel tarafından yapılabilir.

 

YASAKLAR

Belediye personeli, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç) Belediye personeli ücret karşılığı olmaksızın uzmanlık alanlarıyla ilgili mesleki yayın organlarında yayın kurulu üyeliği yapabilir. Personelin yazdıkları makale veya inceleme yazılarıyla; yönetim ve denetim kurullarında görev almamak koşulu ile kooperatif üyeliği bu maddede öngörülen yasaklamanın dışındadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet Memurları için öngörülen yasaklar Belediye personeli için de geçerlidir.

DEVİR TESLİM VE BUNA İLİŞKİN TUTANAK İLE İLİŞİK KESME BELGESİ

Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu resmi belge, araç ve gereçleri düzenleyecek bir devir teslim tutanağına bağlanmak suretiyle varsa yerine görev yapacak kişiye, yoksa amirine devreder. Çeşitli nedenlerle Belediyeden ayrılanlardan, devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin Belediye ile her türlü alacak ve borçlarını gösterir bir ilişik kesme belgesi tahakkuk ünitesince düzenlenir ve genel hükümlere göre tahsilât yapılır.

KILIK KIYAFET

Kurum personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ve diğer ilgili mevzuatın öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorundadır.

ORTAK HÜKÜMLER

·                 Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.

·                 Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

·                 Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

·                 Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.

·                 Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

GELEN - GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

·                 Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

·                 Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

·                 Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.

·                 Arşivleme ve dosyalama Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılır.

YAZIŞMALAR

Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 9. Bu Yönetmelik hükümleri; Çiftlikköy Belediye Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Çiftlikköy Belediye Başkanı yürütür.

 

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ : 

Handan Meydan KIRIŞ : 1981 Yalova doğumlu olan Handan Meydan Kırış, ilk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da tamamladıktan sonra 2003 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. 2003-2014 yılları arasında eğitim sektöründe görev yaptı. 2014 yılından beri Çiftlikköy Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapmaktadır.