ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ 
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ile diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan           :Çiftlikköy Belediye Başkanı’nı,

Belediye         :Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür           :Mezarlıklar Müdürü’nü,

Müdürlük      :Mezarlıklar Müdürlüğü’nü,

Personel         :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 4. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kuruluş

MADDE 5. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü, 10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik gereğince, Çiftlikköy Belediye Meclisinin 5/5/2014 tarih ve 51 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Personel

MADDE 6. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

 

Ölüm halinde yapılacak işlemler

MÜRACAAT

a)Mezarlık Müdürlüğü görevlisine ölüm belgesinin aslı ya da fotokopisi teslim edilir.

b)Defin belgesindeki bilgiler eksiksiz olarak cenaze beyannamesine yazılıp, cenaze için müracaat edene imzalattırılır.(Ek-1:Beyanname)

c)Belediye Meclisi’nce hazırlanan tarifeye göre, ücret tahsili yapılır.

d)Ücretsiz mezar talebi hainde, defin belgesinin aslı yanında ölüye ait fakir ilmühaberi ve kimsesiz olduğuna dair belge istenir.

e)Bu işlemlerden sonra, cenaze için mezar satışı yapıldığından, müdürlükçe hazırlanan gömme izin kağıdı ve beyanname, mezarlık görevlisine verilmek üzere, cenaze sahibine(yakınına) teslim edilir.

f)Cenaze için satılan mezar yanında, boş mezar satışı yapılırsa, boş mezar satın alana mezar yeri kullanma belgesi tanzim edilerek teslim edilir.(Ek-2)

GÖMME

a)Mezarlıkta görevli hoca, gömme izin kağıdının aslını ve mezar yeri ücretini almadan, ada, parsel ve mezar numarasını belirlemeden gömme işlemini yapamaz.

b)Yurt dışından getirilen cenaze için, cenazenin teslim alındığı ülkede verilen belgelerin birer sureti teslim alınır.

c)Mezarlığa Mesai saatleri dahilinde cenaze gömülür. Bu müddet dışında (gün doğarken, gün batarken, ve geceleyin) bütün muameleler yapılmış ve bitirilmiş bile olsa , cenaze gömülmesine izin verilmez.

d)Ölüm raporu, defin belgesi yerine geçmez ve ölüm raporuyla cenaze gömülmesine izin verilmez.

e)Defin belgesinin sayı numarası boş ise, ilgili kurumun mühür (veya kaşesi)mutlaka basılmış olması ölene ait bilgileri ihtiva etmesi, doktorun adı-soyadı ve imzası, ölenin adı-soyadı ve ölüm sebebinin, ölüm tarihinin, belgenin veriliş tarihinin mutlaka doğru olarak yazılmış olması gerekir.

f)7 yaş dahil çocuk cenazesi sınıfına girer.

MEZAR YAPTIRMA RUHSATI

a)Mezar yaptırma ruhsat ücretini ödemek şartı ile cenazenin gömülme tarihinden itibaren, betonlu mezarlar için 3 ay, betonsuz mezarlar için 1 yıl sonra toprak üstü mezar inşaatına izin verilir.

b)Mezar inşaatı Müdürlüğünün iznine tabidir.

c)Mezarlık Müdürlüğü’nün teklifi üzerine Belediye Meclis kararınca, mezar yaptıracaklardan ruhsat harcı alınır ve inşaat ruhsatı verilir.(Ek-4)

d)Mezar yaptırma ruhsatı ücretini ödeyen mezar sahibi, istediği zaman, istediği ustaya mezar yaptıracağı gibi, mezarlık müdürlüğüne bilgi vermek zorundadır.

MEZAR SATIŞLARI

A-ÖLÜM HALİNDE YAPILAN SATIŞLAR: Ölüm halinde aile mezarlarının satışları için, gelir ücret tarifesi uygulanır. Cenazesi olan vatandaş durumuna göre ücretini ödeyerek istediği mezarı satın alabilir. Boş satılan mezarlar toprakla doldurulur ve mezar levhası dikilir. Boş mezar satış alana mezar yeri kullanma belgesi verilir.(Ek-2)

B-ÖLÜM ŞARTI ARANMAKSIZIN YAPILAN SATIŞLAR: Ölüm şartı ile aranmaksızın isteyen her vatandaşa parasını peşin ödeyerek, şahsa mahsus adet, aileye mahsus birden fazla parsel mezar (aile mezarı) satılabilir. Boş satılan mezar toprakla doldurulup, mezar levhası dikilir ve mezarı satın alana mezar yeri kullanma belgesi verilir.

a)Boş olarak satılan mezarlar ikinci bir şahsa ücret mukabili satılamaz. Sadece resmi olarak, kimlik suretini iliştirilip, ada, parsel ve mezar numarasına göre hibe edilir.

b)Cenaze olduğunda daha önceden satın alınan mezarın toprak açma (mezar kazma ücreti) mezar sahibine (cenaze yakınına) aittir.

c)Resmi müracaat ile isme ve aileye tahsisli mezarlara hak sahibi yerine, 1. derecede yakınlarından birinin (anne, baba, oğlu, kızı, torunları; çocuklarının çocukları) yakınlık derecesinin belgelenmesi ve mezar sahibinin muvafakati ile cenaze defin edilebilir.

ZİYARET

Ziyaretçilerin, hürmet ve nezaketle hareket etmeleri mecburidir. Münasebetsiz hareketlerde bulunanlar ve kurallara aykırı hareket edenler, derhal mezarlıktan çıkartılır. Haklarında cezai işlem tatbik olunur.Zorluk çıkartanlar, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerine bildirilir.

YASAKLAR

Ölenlere hürmet bakımından, mezarlıkta uygulanacak yasaklar şunlardır:

a)Mezarlık dahilinde otomobil ile dolaşmak (cenaze nakil otosu, resmi otolar ve inşaat malzemesi taşıyan araçlar hariç) korna ve klakson çalmak, müzik aleti çalmak, piknik yapmak, çeşmelere zarar vermek, dilencilik ve satıcılık yapmak, makbuzla para toplamak, ziyaretçilerden para istemek, mezar taşların ve süslerini tahrip etmek, mezar üzerine oturmak, ağaçlara çıkmak otlatmak gayesiyle hayvan sokmak, avlanmak, çiçekleri koparmak, ağaçları sökmek ve kırmak, mezarlık içine çöp atmak, inşaat molozlarını bırakmak, çevre duvarından girmek, mezarlıkta yatmak, keyif verici yiyecek ve içecek sokmak, ağaç gövdelerini çizmek, refakatsiz çocuk bırakmak, izinsiz mezar inşaatı yapmak.

b)Mezar üzerine büst, resim, çiçek ve mersin dalı haricinde herhangi bir eşya koymak.

c)Geceleyin, mezarlık ziyareti yasaktır.

d)Geceleyin defin yapmak yasaktır.

e)Yasaklar Mezarlık görevlileri tarafından denetlenir.

DİĞER HÜKÜMLER

-Kanun tüzük, yönetmelik ve 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, Belediyeye verilen cenaze kaldırma hizmetleri görevi, Mezarlık Müdürlüğü tarafından yürütülür.

-Her cenaze için ayrı bir beyanname düzenlenip, cenaze sahibinin (yakınının) talebine göre, ölen kişi (mevta:meyyit), gasilhanede  yıkanıp, kefenlendikten sonra mezarlığa götürülüp defin işlemi yaptırılır.

-Mezarlık personeli, cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere nazik, saygılı ve anlayışlı davranacak, yönetmelik şartları dahilinde gereken kolaylık gösterilecektir.

- Sıradan Mezarlıklarda cenaze masrafları, tamamen Belediye tarafından karşılanır. Yer, hafir, levha, nakil, tahta, hasır, kefenlik ve ruhsat ücreti alınmaz.3.sınıf mezarlara defin işlemi yapılır.

-Fakir cenaze yakını(sahibi), imkanı olduğunda resmi bir müracaatla yer, hafir, levha, hasır, kefenlik ve ruhsat ücretini öderse; cenaze sökülmeden aynı mezar yeri üzerine toprak üstü mezar yapmasına izin verilir.

-Fakir cenaze yakını isterse, başka bir yerden boş mezar satın alıp, defin tarihinden itibaren bir yıl sonra cenaze masraflarını (hafir, tahta, hasır, kefenlik, havlu, baharat) karşılayıp, malzemeleri mezarlık deposuna teslim ederse, kemik bakiyesi nakline izin verilir.

-Zorunlu bir neden olmadıkça (mezarlıkta yer kalmaması vs.) ve 5 yıldan önce fakir cenazelerin kemik bakiyeleri sökülemez.

-Fakir ve kimsesiz cenazeler ile şehitler için ilgilenen (özel veya tüzel kişi) tarafından olur alınmasına ya da encümen kararına lüzum yoktur.

-Şehitlerin defin işlemi için yer, hafir, tahta, hasır, nakil ücreti ile mezar yaptırılacağı zaman ruhsat ücreti alınmaz

-5 yılını dolduran fakir ve kimsesiz mezarlardan ücretli bile olsa, hiçbir kişi, kurum, özel veya tüzel kişilere insan iskelet verilemez.

MÜKERRER DEFİN

a)Ölü doğum olması halinde, kimsesiz mezar adasındaki mezarlardan herhangi birisine ücretsiz defin işlemi yapılabilir.

b)Mezarlıkta cenaze sahibinin resmi talebi ya da başka bir sebeple mezar boşaltılırsa mezarın mülkiyet hakkı (kayıtsız, şartsız) Belediyeye intikal eder. Kullanılmayan mezar bedeli hiçbir suretle, mezar sahibine (mezar satın alana) veya mirasçısına iade edilmez. Tahsis edilen her mezarlar satılamaz.

MEZAR AÇILMASI VE KEMİK BAKİYESİ NAKLİ

a)Adli mercilerin yazılı bir emri olmadıkça, defin tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyince mezar açılamaz ve kemik nakline izin verilmez.

b)Bulaşıcı hastalıklardan (AİDS, kuduz, kanser vs.)ölenlerin, trafik kazasında vücudunun 2/3’ü (üçte ikisi) parçalanarak vefa edenlerin, yanarak ölenlerin mezarı (adli mercilerin kararı hariç) defin tarihinden itibaren 5 yıl geçmeyince açılamaz.

c)Cenaze sahibinin yazılı müracaatı olursa, kemik bakiyesi nakli içini defin tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi gerekir.(Hıfzısıhha229,230-1)

d)Nakil işlemi için mezar kazılınca (açılınca) mezar yanına ölü veya kemik bakiyesi ıslatılmış kefene sarılıp tabuta konur.

e)Nakil işlemi aynı mezarlıkta ise, satın alınan mezara kadar 4m.kefen içinde taşınabilir.

f)Nakil işlemi başka bir mezarlıkta ise, ölü ya da kemik bakiyesi tabuta konulduktan sonra, çinko tabut kullanılır. Çinko tabutu ölünün boyu ile orantılı, dayanıklı ve kalın olacaktır. Tabut 3 adet cıvatalı demir çemberi ile bağlanır. Dıştaki tabut ya da sanduka, Belediye ya da Hükümet Tabibince resmi bir mühür ile mühürlenir. Tabut taşıyana, naklinde sakınca olmadığına dair belge (vesika) verilir.

g)Belediye Meclisince kabul edilen gelir-ücret tarifesi aynen uygulanır. Hiçbir şahıs, kurum, özel veya tüzel kişiye ayrıcalık tanınmaz .Mezar ücretleri peşin ödenir. Sadece yıl içinde betonlu tek ve aile mezarları için müteahhide ödenen ücret, tarifeye ilave edilir.

h)Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeniyle, Belediyesinin diğer birimleri gerektiğinde, Mezarlık Müdürlüğü hizmetlerinde destek olmakla yükümlüdürler.

ı)Mezarlığa defnedilecek cenazeler için, Mezarlıkta günlük kayıt, ücretli boş mezar ve yaptırılan mezarlar için ruhsat defteri büroda ise günlük kayıt, ücretli boş mezar, ada (sicil), ruhsat, gelen giden evrak defterleri, cenaze beyannamesi, çeşitli gelir fişleri ve dosyalar hizmet gayesiyle hazır tutulur.

i)İlçe mezarlığında mezar yaptıracak olan vatandaş, mezar yaptırma ruhsat ücretini ödedikten sonra, mezar ustasını seçmekte serbesttir. Mezar ustaları, mezar inşaatından artan moloz ve kumlar en geç 3 gün içinde mezarlık dışına taşımaktan sorumludur. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulanır.(1608 sayılı yasa.)

ADA, PARSEL VE MEZAR LEVHALARI

a)Mezarlıkta intizamlı ve düzenli bir çalışma için, ölenlerin gömülmesinde, mezar yapımında ve ziyaretçi için kolaylık sağlandığından, parselasyon planı uyarınca ada, parsel ve mezar numaralarını gösteren levhalar yaptırılır ve gelir ücret tarifesine göre, mezar satın alandan levha ücreti tahsil edilir.

b)Ada levhası mezar adası köşesine, parsel levhası parsel mezar(aile mezarı) köşesine ve mezar levhası mezar köşesine dikilir.

c)Ada levhası: Yükseklik 2 metre, Çubuk demir:20’lik, saç levha kalınlığı: 2 milimetre, levha eni:25cm. boyu:50cm., levha rengi beyaz, yazı ve rakam rengi: mavi.

d)Parsel ya da Mezar Levhası:Yükseklik:1m., çubuk demir:10’lu, saç levha kalınlığı:1,5 mm, levha boyu 15 cm., levha eni:10cm, levha rengi beyaz, yazı ve rakam rengi siyah.

e)Defin işleminden önce veya sonra yapılacak dini merasimler, mezarlıkta görevli hoca tarafından sevk ve idare edilir. Dışarıdan gelenleri Din görevlisi bile olsalar, yapılacak işlere müdahale edemezler ve görevli personelin işine karışamazlar.

f)Vatandaşın Mezarlık hakkındaki duyarlılığı esas alınarak, istenmeyen durumlara karşı geceleyin idare binası, lojman hizmet binaları ve mezarlık girişinin yeterince aydınlatılması gerekir.

g)Umumi Hıfzıssıhha kanunun 212.maddesi uyarınca Mezarlığa çevre duvarında insan ve hayvan girmemesi için en az 2 m yükseklikte, 50 cm genişlikte çevre duvarı taş veya beton ile çevrilir, muhafazası gerekir. Lüzum ederse duvar üzeri, demir korkuluk ilave edilir.

h)İdare binası, hizmet binası (gasil hane, morg, depo vs.) ve diğer tesisler (otopark, tören alanı vs.) mevcuttur.

ı)Mezar ustaları, Mezar kazımı ve betonlaşması, toprak üstü mezar inşaatı sırasında, istenen ölçü ve kurallara uymak zorundadırlar. Ölçülere ve kurallara aykırı kazılan ve betonlaşan mezarlar ile yapılan mezarlar yıktırılır ve yasal işlem yapılır.

i)Mezarlık Müdürlüğünün ayrı bir teşkilatı, bütçesi, yönergesi, yönetmeliği ve çalışma takvimi vardır.

j)Mezarlığın muntazam ve mazbut bir giriş ve çıkış kapısı olacaktır. Kapı yeterli genişlikte, kapı yüksekliği otobüs ve kamyon yüksekliğinden az olamaz.

k)Mezarlıkta hizmet verebilmek için, idare binası, hizmet binası, bekleme odası ve diğer tesiste hizmete hazır tutulur.

l)Mezarlıkta araçlar için yeterli genişlikte yollar ayrılmış olup parke taşı döşenmesi uygun görülür.

m)Mezarlığın bir adı ve yapıldığı tarih yazılır.

n)Defin yapılan mezar adalarının etrafı, defin işlemi bittikten sonra yola ve mezarlara zarar vermeyecek yerlere, yaprağını dökmeyen ağaçlar dikilir. Dikilen ağaçların sulanması,bakımı ve budaması yapılır. Anayol ve 2. derecede yol kenarları ağaçlandırılır.

o)Yağmur sularının birikmemesi için mezar adalarının arasında su tahliye kanalları açılır ve künkler döşenir.

ö)Ölen kişilerin yıkanıp kefenlenmesi için, nüfus kesafetine göre mezarlık dahilinde, yeterli sayıda cenaze hazırlama yerleri, bu yerlerin dezenfeksiyon tertiplerinin yaptırılması zorunludur.

p)Çocuk cenazesi olan vatandaş, çocuk mezarı satın alabileceği gibi, betonlu, betonsuz veya aile mezarı satın alabilir. Ve defin işlemi yaptırılabilir.

MEZARLIK PERSONELİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

a)Normal çalışma günleri ile resmi tatil günlerinde mezarlıkta imam, işçi hizmet için görev başında durur.

b)Mesai saatlerinde uyulması.

c)Mezarlık çalışanları greve iştirak edemezler.

d)Mezarlıkta çalışan personel, mesai saatleri dahilinde izinsiz iş yerini terk edemezler.

e)Bayram ve resmi tatil günlerinde mezarlık müdürünün öngördüğü sayıda personel görevlendirilir.

MEZAR ÖLÇÜLERİ

-Derinlik:100-150cm. En:150 cm. Boyu:250cm. olarak ölçülendirilmiştir.

-Mezarlıkta sağlıklı bir elektrik ve telefon şebekesi olduğu gibi, sağlıklı bir su şebekesi döşenir. Uygun yerlere çeşme takılır. Mezar aralarına çeşme takma izni verilmez. Uygun yerlere çeşme takma izni verilirse, su borularının en az 30cm. toprak altında döşenir. Çeşmelere vana takılması ve kurna konulması zorunludur. Mezarlık içerisine, su kuyusu kazılmasına izin verilmez.

MEZARLIK AÇMA

Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediye tarafından gayri menkul Satın alınarak, , mezarlık etrafı duvarla veya tel çit ile çevrilir.

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

1)Görevlerden yetkilisi dahilinde olanların yapılmasını sağlamak.

2)Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.

3)Emrinde görev yapan ve amiri bulunduğu bütün, memur, imam, işçi ve personelin gözetim ve denetimini yapar.

4)Gerektiğinde, emrinde çalışanları, uygun gördüğü bölüm ve işlerde görev taksimi yapmak.

5)Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için, gerekli tedbirleri alır ve aldırtır.

6)Cenazelerin kaldırılması için, gerekli tedbirleri alıp, hizmetin yapılmasını sağlamak.

7)Cenaze nakil otoları ve levazıma’ tın temin edilmesini sağlar.

8)Mahallinde hizmet verebilmek için, gasil hane ve morg tesislerini hizmete hazır bekletmek.

9)Hizmette kolaylık için ada ve mezar levhası ile diğer malzemeleri yaptırıp hizmete hazır bekletmek.

10)Mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımı için yasal tedbir aldırmak.

11)Mezar yeri intifasını ve bunların inşaat izinlerini verip, mezar yaptırılmasını sağlamak.

12)1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca, Mezarlıkta cenazelerin gömülmesi, gerektiğinde kemik bakiyesi nakli, kemik bakiyesinin başka bir mezar veya mezarlığa gömülmesi işlerini yönetmelik esasları dahilinde yaptırmak.

13)Mezar inşaatlarını ruhsata bağlamak, harçlarını tahsis ettirmek,

14)Yönetmelik şartları dahilinde, yazışmaları takip ettirmek.

15)Lüzumu halinde yapılacak işler hakkında, stratejiyi belirleyip, proje üretmek.

16)Mezar yerlerinin tespitini yapmak.

17)Belediye Başkanlığı’na karşı, sorumluluk bilinci ile çalışmaları kontrol etmek.

 

Memurun görevleri

-Gelen giden evrak kayıtların yapmak

-Bu bilgilerin ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak

-Kayıt ve belgelerin dosyalandırılmasını sağlamak

-Gerektiğinde başkanlık onaylı mezarlıkların, mezar yeri kullanma belgesini tanzim etmek.

-Gelen, giden evraka yapılan, mezarlıklara gömülen cenazelere ait kayıtların istatistiklerini yapmak.

-Fiyat tarifesini aynen uygulamak.

-Yazışmaları zamanında yapmak.

-Beyannameyi doğru ve eksiksiz olarak doldurup, ücret tahsilini sağlamak.

-Boş satılan mezarlarla ilgili belgeyi tam olarak doldurup, ücret tahsilini sağlamak.

-Daha önceden boş mezar satın alanların cenazesi olursa, Mezar kazım emrini ada, parsel ve mezar numarasına göre, defin vaktini mezarlıktaki görevliye bildirmek. (Ek-5)

-Mezar yaptıracak olanların ruhsat ücreti tahsilini yaptırmak.

-Boş yada dolu olarak satılan mezarların kaydını yapmak.

-Bir sonraki yılın bütçesini hazırlayıp, tanzim etmek.

 

İmamın görevleri

-Mezarlık çalışanlarına görev taksimi yapmak

-Mezarlığa vaktinde gidilip vaktinde dönülmesini kontrol etmek

-Kontrolde devamlı bir bırakmak

-Mezar yaptıracakların, ruhsat almalarını sağlamak.

-Mezarlık giriş çıkış kapısını, mesai bitiminde kapatmak.

-Cenazelerin ,boş mezar alanların ve yapılan mezarların kayıtlarını yapmak.

-Fakir ve kimsesiz cenazelerin naklini, yıkanmasını, kefenlenmesini ve dini vecibelerin yapılmasını sağlamak.

-Mezarlıkta mevcut demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak.

-Mezarlıkta periyodik temizlik yaptırmak.

-Kuruyan ağaçları tespit edip, kestirmek.

-Gömme işlemi için mutlaka defin belgesini istemek.

-Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere nazik ve kibar davranarak, yardımcı olmak.

 

İşçinin görevleri

-Mezarlığın periyodik temizliğini yapmak.

-Cenaze olduğunda ada, parsel ve mezar numarasını yazılı olarak öğrenip, boş mezarı doldurmak ve mezar levhasını dikmek.

-Cenazenin hangi tarih ve vakitte defnedileceğini bilmek.

-Defin işleminde kullanılacak, el arabası, kazma ve kürekleri hizmete hazır tutmak ve kazma işlemini yapmak.

-Definden sonra kullanılan malzemeyi temizletip depoya bırakmak.

-Boş mezar satıldığında ada, parsel ve mezar numarasını yazılı olarak öğrenip, boş mezar doldurmak ve mezar levhasını dikmek.

-Ada ve mezar levhalarını hazırda bekletmek.

-Kuruyan ve yıkılan ağaçları tespit etmek.

-Toprağı eksik mezara, toprak ilave etmek.

-Cenazeye rehberlik etmek.

-Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilerine nazik davranmak, münakaşa yapmamak.

-Yıkılan ve yapılacak olan mezarlar hakkında rapor edip müdürlüğe bilgi vermek.

-Mevsim şartlarına göre kıyafet giymek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

MADDE 9. Bu Yönetmelik hükümleri; Çiftlikköy Belediye Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Çiftlikköy Belediye Başkanı yürütür.

 

MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ :  

Sedat BAYRAK : 1976 yılı Kahramanmaraş doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Denizli’de tamamlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. 2009 yılından bu yana Çiftlikköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren Mezarlıklar Müdürlüğü'nde vekil müdürlük görevini yürütmektedir.